© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Links

Een selectie uit websites waarop pensioen gerelateerde onderwerpen worden ge-publiceerd. Klik op de naam van de instelling waarvan u de website wilt be-zoeken. Indien u suggesties voor uitbreiding van deze lijst heeft, laat ons dit dan weten via de Pensioenadministratie.

Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.
De onderneming waarvoor Stichting Pensioenfonds TDV de pensioenregeling uitvoert.

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)
Houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Een specifieke taak is het houden van toezicht op de manier waarop pensioenuitvoerders informatie verstrekken.

Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME)
Voert de pensioenregeling voor werknemers in de bedrijfstak Metalektro uit, behalve voor werknemers die bij een onderneming met een eigen ondernemings-pensioenfonds in dienst zijn.

Belastingdienst
Informatie over belastingen en premies.

Centraal Beheer
Website voor werknemers van Ardagh met kortingen op verzekeringen en geldzaken van Centraal Beheer.

De Nederlandsche Bank (DNB)
Houdt financieel toezicht op de in Nederland werkzame pensioenfondsen en ver-zekeringsmaatschappijen.

Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie
OfficiŽle site van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie. Met onder andere uitgebreide informatie over schenkingen.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitleg over de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de nabestaandenuitkering Anw.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Uitleg over de wet op pensioenverevening. Tevens mogelijkheid tot het aanvragen van het formulier voor pensioenverevening.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Informatie over het overheidsbeleid voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport. Uitleg over de zorgverzekering en de Zorgverzekeringswet.

Nederlands Compliance Instituut
De Compliance Officer van Stichting Pensioenfonds TDV.

NIBUD
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Informatie en advies over geld en geld-zaken.

Ombudsman Pensioenen
Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Pensioenfederatie
Heeft als missie de belangen van de Nederlandse pensioenfondsen te behartigen en de ontwikkeling van het pensioenstelsel te bevorderen.

Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB)
Voert de pensioenregeling voor werknemers in de grafimedia branche uit.

Pensioenkijker
Informatie over pensioenen en pensioenopbouw, brochures en een pensioenplanner.

PricewaterhouseCoopers Nederland
De accountant van Stichting Pensioenfonds TDV.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW en de Anw.

Sprenkels & Verschuren
De adviserend actuaris van Stichting Pensioenfonds TDV.

Triple A
De certificerend actuaris van Stichting Pensioenfonds TDV.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Verzorgt de werknemersverzekeringen, waaronder de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

Verbond van Verzekeraars
Informatie over onder meer pensioen- en levensloopverzekeringen.

Vereniging van Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds TDV (VPP-TDV)
De VPP-TDV komt op voor een evenwichtige behartiging van de belangen van de pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds TDV.

Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van FinanciŽn om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.


Nieuws


Pensioenopgave 2019

In de maand oktober ontvangen alle werknemers een pensioenopgave per 1 januari 2019. Arbeidsongeschikte werknemers ontvangen hun pensioenopgave later dit jaar.